Süt İzni Nedir ve Çalışan Anne Süt İznini Nasıl Kullanır?

Doğum yapan çalışan annenin hakları içinde yer alan süt izni nedir? Çalışan anneler süt iznini nasıl kullanır? Süt izni memurlukta ve özel sektörde kaç gündür?

13/4/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin "I.Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler" başlıklı Kısmının "B) Süt İzni" başlıklı bölümünde, "657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrasında şu hüküm yer alır:

"Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır."

Diğer taraftan, aynı maddenin (F) fıkrasında doğum yapan memura süt izni verilmeksizin belli şartlarla yarım gün izin hakkı tanınmıştır. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle verilecek süt izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:


SÜT İZNİ TALEBİ NEDİR? SÜT İZNİ TALEBİ KİME VERİLİR?

a) Memur, doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün izin hakkından mı yoksa süt izninden mi yararlanmak istediğini çalıştığı kurumuna dilekçe ile bildirecektir.

ÇALIŞAN ANNENİN SÜT İZNİ SÜRESİ NE KADAR?

a) Memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

b) Çoğul doğumlarda da süt izni süresi aynıdır…" hükmü,"

c) Yarım Gün İzin" başlıklı bölümünde "29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine eklenen

(F) fıkrasında, "Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır… Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir." hükmü yer almaktadır.

ÖZEL SEKTÖRDE SÜT İZNİ KAÇ SAATTİR?

4587 sayılı İş Kanunu'na göre; Kadın işçlere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeler için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

MEMURLUKTA SÜT İZNİ KAÇ SAATTİR?

654 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresnin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izin verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

SÜT İZNİ TOPLU KULLANILABİLİR Mİ?

Yasalara göre süt izni her gün düzenli olarak bebeğini beslenmesi için verilir. Yani çalışanın toplam kullanacağı saatler toplayarak izin yapması ile ilgili bir durum değildir. Ayrıca süt iznini düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesi'nde iznin toplu kullandırılamayacağına dair bir ibare de bulunmaz. Yine de bazı iş yerleri bu konuda çalışanlarına böyle bir hak tanıyor.

YARIM GÜN SÜT İZNİ NASIL ALINIR?

657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin (F) fıkrasında düzenlenen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren kullanılabilecek yarım gün iznin uygulanmasına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

a) Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün iznin kullanımı memurun dilekçe vererek talepte bulunmasına bağlıdır. Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması kaydıyla kurumca yerine getirilir.

b) Memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aydır.

c) Yarım gün izin süresinin tespitinde memurun doğum yapması esas alınacak olup, bu süre memurun yaşayan çocuğunun sayısına göre belirlenmeyecektir.

Örnek: Memurun ölü doğum yapmasını müteakip bir çocuğunun doğması ve yarım gün izin talep tarihinde çocuğunun hayatta olması halinde bu memurun yarım gün izin süresi dört aydır.


YARIM GÜN SÜT İZNİNE GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

a) Doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren süt iznini kullanmayı tercih eden memur, süt izninin kesilerek yarım gün izin hakkını talep etmesi halinde yarım gün izin süresinin kalan kısmı kadar bu izin hakkından yararlanacaktır." hükmü yer almaktadır.


Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, memurun doğum sonrası analık izninin bitiminde süt izni veya yarım gün izin hakkından birini tercih etmesi gerektiği, söz konusu izin haklarından birini tercih ettikten sonra diğer izin hakkına geçiş mümkün bulunmakla birlikte geçiş yapmak istenilen izin hakkının kullanım süresinin bitmemesi gerekmektedir. Geçiş yapmak istenilen izin hakkının kullanım süresinin bitmesi halinde ise söz konusu izne geçiş mümkün bulunmamaktadır.


Bununla birlikte;yarım gün izin hakkının, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle kullanılabileceği, ilgilinin üçüncü ve daha fazla doğumunu gerçekleştirmiş olsa dahi yarım gün izin hakkını, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren 6 ay süreyle kullanabileceği hususu göz önüne alındığında, birinci 6 aylık süt izni hakkını kullanan ve halen ikinci 6 aylık süt izni hakkını kullanmaya devam eden personelin üçüncü ve daha fazla doğumunu gerçekleştirmiş olsa dahi yarım gün izin hakkının bulunmadığı değerlendirilmekte.

Yorumlar
Kalan Karakter 800