Kullanım Şartları

 WEB SITESI KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Lidya Yapım ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.(Para Durumu) ‘ne aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu kullanım koşullarını Para Durumu gerektiği zaman değiştirebilir; bu durumda Para Durumu değişiklikleri SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren değişiklikler geçerli olacaktır.

TANIMLAR

SİTE: Para Durumu tarafından belirlenen içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir..

ÜYE: Para Durumu'nun belirlemiş olduğu şartları kabul ederek Siteden üye olarak faydalanmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurarak Para Durumu tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

KULLANICI: paradurumu.com web sitesini ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir. 

GENEL HÜKÜMLER

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu SİTE ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Bu SİTE’de yayınlanan bilgiler ürün ve piyasa koşulları gözetilerek verilmektedir. Bankalara yapılan başvurudan sonra kredi değerlendirmesi bankaların kendi iş akışına tabi olup, kredi değerlendirme neticesi bankaların uygun gördüğü yöntemlerle KULLANICI/ÜYELER’e bildirilecektir. Kredi kullandırılıncaya kadar, bankalar, kredi koşullarında istediği her türlü değişiklikleri yapmakta ve/veya krediyi kullandırıp, kullandırtmamakta tamamen serbesttir. KULLANICI/ÜYE’nin beyan ettiği bilgilerle bankalara ibraz ettiği bilgiler arasında farklılık olması durumunda, her aşamada bankalar krediyi kullandırmaktan imtina edebileceklerdir.

Para Durumu, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen kullanıcıya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir.

KULLANICILAR/ÜYELER tarafında paradurumu.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. KULLANICILAR/ÜYELER tarafından paradurumu.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm KULLANICILAR/ÜYELER’e açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen KULLANICILAR/ÜYELER’in sorumluluğundadır.

SİTE üzerinden, Para Durumu'nun kendi kontrolünde olmayan ve üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği farklı web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara/ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir.  Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.   Bu kapsamda ortaya çıkacak ihtilaflardan Para Durumu sorumlu değildir.   

KULLANICI/ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir.  Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın/ÜYE'nin sorumluluğundadır.  

SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ın/ÜYELER’in, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. KULLANICI/ÜYE, Para Durumu ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICILAR’ın/ÜYELER’in SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Para Durumu’nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

FİKRİ HAKLAR 

İşbu SİTE'de yer alan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Para Durumu'nun mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.   Kullanıcı/Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, ve bu eylemlere teşebbüs etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

KULLANICI/ÜYE, paradurumu.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını paradurumu.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. 

KULLANICI’nın/ÜYE’nin yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde KULLANICI/ÜYE paradurumu.com’un ve Para Durumu’nun uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür 

İşbu sözleşme nedeniyle paradurumu.com'un KULLANICI/ÜYE’nin kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın paradurumu.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra KULLANICI/ÜYE’ye ulaştığı kabul edilecektir. KULLANICI/ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

KİŞİSEL VERİLER

Para Durumu, SİTE üzerinden KULLANICILAR/ ÜYELER tarafından kendisine iletilen bilgileri bireysel finans (banka,sigorta), ödemeler ( elektrik,su,gaz,kontör,tv) ve telekomünikasyon (sabit hat,GSM,ADSL) ürün ve hizmetlerinin Kullanıcı’lar/ ÜYE’lere tanıtılması ve/veya kullanılmasına aracılık edilmesi amacıyla işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Para Durumu bunun yanında; KULLANICI/ÜYE'nin kimliği, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICILAR/ÜYE'LER’e ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve işbu sözleşmede sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi üçüncü kişilere veya Para Durumu'nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da Kullanıcı'ların/ Üye'lerin Siteyi kullanım amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilebilir.

İşbu sözleşme kapsamında kişisel verileri işlenen kişilerin, kendileriyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini, verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri, verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu, verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerini, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

KULLANICI/ÜYE’nin Site’yi ziyaret etmesi ve/veya ÜYELER’in üyelik başvuruş formunu doldurması, kişisel verilerinin işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda kullanılması ve işlenmesine onay verdiği anlamına gelmektedir.

Kişisel verilerin herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmasına ve/veya KULLANICILAR/ÜYELER’e sunulan herhangi bir hizmete ilişkin olarak Para Durumu; KULLANICILAR/ÜYELER’e herhangi bir hizmet ve/veya ürün ile ilgili herhangi bir garanti vermemekte ve/veya taahhütte bulunmamaktadır. 

YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme KULLANICI’nın SİTE’yi kullanmaya başladığı tarihten, ÜYE’nin ise üyelik başvuru formunu doldurmasından sonra kabul edilmiş sayılır ve yürürlüğe girer.