Kişisel Verilerin Korunması

K-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 


www.paradurumu.com (Lidya Yapım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.), gizliliğinizi
korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı
sağlayabilmek amacıyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel bilgi ve veri
güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir.


Bu gizlilik ilkeleri Para Durumu mobil uygulamaları ve tüm alt internet sitelerinde veri
toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiştir.


KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sahip olduğumuz yükümlülüklerden birisi de, sizi
kişisel veri işleme süreci hakkında aydınlatmamızdır. Bu doğrultuda, siz veri sahiplerinin
sormak isteyebileceği muhtemel sorulara verdiğimiz cevaplar ile size daha kapsamlı bilgi
vermek isteriz:


Kişisel Verileriniz Nelerdir?


Kişisel veriler, kimlik (ad ve soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası) kullanıcı adı, adres,
telefon numarası, elektronik posta adresi ve ürünlere erişim esnasında kullanılan yöntemlere
ilişkin bilgiler ( IP, mobil tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, sosyal medya bilgisi,
ekranlar üzerinde gerçekleştireceği hareketler vb.), faaliyet alanı kapsamında aylık geliriniz,
meslek, cinsiyet ve finansal durumunuz ile ilgili bilgiler ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik
diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Nedir?

KVKK’da açıkça belirtildiği gibi, kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde yapılacak her türlü işlem veri işleme olarak kabul edilecektir.
Bu kapsamda Para Durumu olarak bizlerle paylaşmış olduğunuz bilgileriniz/kişisel verileriniz
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak tarafımızca
kaydedilecek, sınıflandırılacak, işlenecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuat kapsamında
ve vereceğiniz izin çerçevesinde üçüncü kişilere açıklanacaktır. Bu sebeple bizlerle paylaşmış
olduğunuz bilgileriniz/kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasının hem siz sayın
danışanlarımıza doğru hizmet verebilmemiz açısından hem de kötü niyetli kullanımların
engellenmesi açısından önem arz etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Nedir?

Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde şirketimiz ya da
şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir.

*Ürün ve/veya hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde
olduğumuz tüzel/gerçek kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

*Finansal okuryazarlık bilincinin artırılması sağlamak üzere sizlere daha etkin tanıtım ve
bilgilendirme yapabilmek, siz değerli kullanıcıların ihtiyaçlarının doğru değerlendirilmesini ve
bu kapsamda ihtiyaçlarınıza uygun bilgiler vermek ve tanıtım yapabilmek amacıyla,

* Kişisel bilgi ve verileri; tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon vs. amaçlı iletilerin
gönderilmesi için işbirliği yaptığımız firmalar ile paylaşmak, kendi proje, uygulama, kampanya
vb. faaliyetleri hakkında tanıtıcı ve/veya bilgilendirme amaçlı sms, elektronik posta göndermek
ve gerekli olması halinde aramalar yapmak, sizlerin ihtiyaç, öncelik ve finansal durumlarınız
hakkında değerlendirme yapmak, bu kapsamda yönlendirmelerde bulunmak ve bu yönden
sınıflandırılma ve belli bir not sistemine tabi tutmak amacıyla,

*Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve
yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi
amaçlar için,

* Ayrıca düzenleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı
şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere
belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır ve Verilerinizi Toplamanın Hukuki Sebebi
nedir?

*Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, her türlü üyelik formu, anketler, sosyal medya
uygulamaları, çağrı merkezleri ve benzeri elektronik, sözlü ve yazılı kanallar aracılığı ile
toplanmaktadır. Bunun yanında, Para Durumu, kullanıcılar ve kullanıcıların Site’yi ya da
Uygulamaları kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie)
kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı
verileri ile ya da çeşitli yazılımsal analiz araçları ile elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim
dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına
(browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet
sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak
internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet
sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini
hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye
ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam
ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim
dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.
Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde
hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına
yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak
biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

*Sitedeki veya uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve sitesinde
çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Para Durumu gerektiğinde
kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu
kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Para Durumu tarafından
kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik
veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

*Para Durumu’nun 5651 sayılı Yasa’da belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca
saklıdır.

*Para Durumu, Uygulama ya da internet sitesi içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı)
sağlayabilir.

KVKK kapsamında kişisel veriler temelde veri sahibinin açık rızası olması durumunda
işlenebilecektir. Ancak; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ Bir
hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ Veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ ilgili kişinin
kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması” ve/veya “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” durumlarından herhangi birinin
mevcudiyeti halinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi
mümkün olabilecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir?

İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nun belirlemiş olduğu
koşullar çerçevesinde,

*Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla,
şirketimizin iş ortaklarına ya da iştiraklerine,

*İlgili mevzut hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler
kapsamında denetim firmalarına,

* Para Durumu bunun dışında söz konusu kişisel bilgi ve verileri; tarafınıza bilgilendirme,
reklam, promosyon vs. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız firmalar ile
paylaşmak,

*Para Durumu, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla
sair tüm mevzuata uygun olacak şekilde Bankalar, GSM Operatörleri, ulusal ve uluslar arası
şirketler gibi kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde yapılan işbirliği kapsamında bu şirketler
ile,

* Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak
hissedarlarımıza,

* KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş
kurum ve kuruluşlarla

Açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Para Durumu, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili
açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve
hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi
ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, info@paradurumu. com a
posta adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta veya Ahi Evran Cad.
No:9/101 Sarıyer İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup
ile) iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en 
çok 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak
işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret
alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu
belirtmek isteriz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle
getirilir.

Kişisel ve/veya Özel Nitelikteki Kişisel Verilere Dair Açık Onay

Mobil uygulama ya da İnternet sitemize üye olan kullanıcılar ve internet sitemizin kullanıcıları
ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, sitemizde yayımlanan "Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamındaki Onay Metni"nin üzerine “tik” atmak sureti ile işbu bilgilendirme
formunda yer alan sınırlar çerçevesinde ve yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda kişisel
/veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına açık
onay vermiş olurlar.

Veri Sorumlusu: Lidya Yapım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Adres : Ahi Evran Cad. No:9/101 Sarıyer İstanbul
 

Üye Ol